**** News Update ****

News in Asia

มาตรการป้องกันในฤดูมรสุม


เป้าหมายของประเทศไทยในการลดผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ขณะที่ในปีพ. ศ. 2530 จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้านมลพิษทางอากาศและมาตรการป้องกันในฤดูมรสุมในภาคเหนือและกรุงเทพฯ อธิบดีกรมอนามัยดร. ปานพิมลวิภากัลยาณมิตรกล่าวว่าประเทศไทยได้ให้คำมั่นที่ประชุมองค์การอนามัยโลก

ว่าจะวางปัญหามลพิษทางอากาศไว้ในวาระการประชุมระดับชาติและลดความชุกของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากมลภาวะ องค์การอนามัยโลกได้จัดงานประชุมเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งแรกในกรุงเจนีวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายปณิธานกล่าวว่าความมุ่งมั่นของไทยในการต่อต้านมลพิษทางอากาศคือการปฏิบัติตามวาระที่สำคัญห้าประการขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


Categorized as: news

Comments are disabled on this post


Comments are closed.